1. DEFINICJA I PRZEDMIOT UMOWY

â € <1.1. Niniejsza umowa („Umowa”) jest umową zawieraną na odległość zgodnie z art. 45 i SS. dekretu ustawodawczego z dnia 6 września 2005 r., nr. 206 („Kodeks konsumencki”) w przypadku klientów będących konsumentami na podstawie art. 3 Kodeksu konsumenckiego lub w inny sposób umowa sprzedaży na podstawie art. 1470 i SS. cc Umowa dotyczy sprzedaży majątku ruchomego pomiędzy Nada Home, z siedzibą w San Giuseppe Vesuviano (NA), Via Armando Diaz 171, a Klientem. Umowa zostaje zawarta bezpośrednio poprzez przyjęcie przez Nada Home propozycji zakupu wystawionej przez Klienta za pośrednictwem strony internetowej www.nadahome.it, w oparciu o sposoby opisane w poniższym art. 3. Jeżeli propozycja zakupu zostanie sformułowana przez Klienta telefonicznie, realizacja Umowy nastąpi z chwilą dostarczenia produktu przez Nada Home.

2. CENY

â € <2.1. Ceny produktów widoczne na stronie www.nadahome.it są one podane w euro i zawierają podatek VAT, składkę ekologiczną WEEE zgodnie z dekretem ustawodawczym nr. 49 z 14 marca 2014 r. oraz wszystkie inne podatki. Koszty dostawy są wskazane na stronie internetowej www.nadahome.it.

Cena płatna przez Klienta jest ceną obowiązującą przy zawarciu umowy.

â € <2.2. W przypadku reklamowania nieprawidłowej ceny, Nada Home skontaktuje się z Klientem w celu sprawdzenia, czy zamierza kontynuować zakup produktu w prawidłowej cenie. Jeżeli Klient nie zamierza kontynuować zakupu lub Nada Home nie może się z nim skontaktować, Nada Home anuluje zamówienie. Nada Home nie jest zobowiązana do sprzedaży produktu po złej cenie, jeżeli wada została przez Klienta stwierdzona przy zachowaniu zwykłej staranności. Wszelkie informacje o cenach dostępne są na stronie internetowej www.nadahome.it lub kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta.

3. SPOSÓB ZAKUPU I PŁATNOŚCI

â € <3.1. Nada Home może, według własnego uznania i bez jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Klienta, odrzucić otrzymaną od Klienta propozycję zakupu. W przypadku zamiaru zakupu przez Klienta produktów, które nie są już dostępne, Nada Home poinformuje o tym Klienta. Klient może poczekać na dowolną dostępność lub anulować zamówienie.

â € <3.2. Klient może zapłacić za pośrednictwem (a) PayPal lub kart kredytowych; b) przelew bankowy c) za pobraniem; (d) Amazon Pay. W przypadku płatności PayPal lub kartą kredytową, Nada Home wyśle ​​produkty dopiero po otrzymaniu autoryzacji płatności, aw przypadku jej braku nie będzie kontynuować wysyłki.

W przypadku płatności za pobraniem, Nada Home standardowo wysyła produkty w ciągu 2 dni roboczych od złożenia zamówienia. Płatności czekiem nie są akceptowane.

W przypadku płatności przelewem zamówienie zostanie wysłane po zaksięgowaniu przelewu w naszym banku.

W przypadku braku płatności w ciągu 3 dni roboczych od potwierdzenia zamówienia, zamówienie zostanie anulowane, a produkty zostaną ponownie wprowadzone do sprzedaży.

 3.3. Więcej informacji na temat metod płatności można uzyskać, kontaktując się z Nada Home lub na stronie internetowej www.nadahome.it., Sekcja Płatności.

4. DOSTAWA PRODUKTÓW

â € <4.1. Nada Home dostarcza produkty na terenie całych Włoch, w tym San Marino i Watykanu. Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z Nada Home lub na stronie internetowej www.nadahome.it Sekcja wysyłki. Nada Home zazwyczaj dostarcza w ciągu 1-2 dni roboczych przy wysyłce ekspresowej i 4/5 dni roboczych przy wysyłce standardowej (z wyłączeniem dni roboczych, sobót i niedziel) od otrzymania płatności (w przypadku płatności PayPal/kartą kredytową/przelewem) lub od złożenia zamówienia (w przypadku płatności przy odbiorze).

â € <4.2. Produkty objęte jednym zamówieniem nie mogą być dostarczane na różne adresy i opłacane różnymi sposobami płatności.

Nada Home dostarcza towar pod adres podany przez Klienta w momencie składania zamówienia.

 4.3. Ryzyko utraty lub uszkodzenia produktów przechodzi na Klienta z chwilą, gdy ten po dokonaniu dostawy wchodzi w posiadanie rzeczy w sposób materialny.

5. GWARANCJE I POMOC

 5.1. Wszystkie produkty wprowadzane do obrotu objęte są prawną gwarancją zgodności przewidzianą w art. 128 i nast. Kodeksu Konsumenckiego, który obejmuje wszelkie niezgodności zakupionych rzeczy, istniejące w momencie dostawy i które wystąpią w ciągu 2 lat od dostawy. Wszelkie wady lub uszkodzenia powstałe w wyniku zdarzeń losowych lub odpowiedzialności Klienta za użytkowanie produktów niezgodnie z ich przeznaczeniem lub skutkiem normalnego zużycia, są wyłączone z wad zgodności, a tym samym z gwarancji prawnej.
Klient może, według własnego wyboru, zwrócić się do sprzedawcy o naprawę lub wymianę towaru bezpłatnie w obu przypadkach, chyba że żądane naprawienie szkody jest niemożliwe lub nakłada na sprzedawcę niewspółmierne koszty.
Klient będący konsumentem ma prawo do proporcjonalnego obniżenia ceny lub rozwiązania umowy sprzedaży, zgodnie z postanowieniami art. 135 bis ust. 4 Kodeksu konsumenckiego, a w szczególności, gdy: sprzedawca nie dokonał naprawy lub wymiany na warunkach przewidzianych w Kodeksie konsumenckim lub odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową; jeżeli brak zgodności jest na tyle poważny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny lub rozwiązanie umowy; jeżeli brak zgodności występuje pomimo próby przywrócenia przez sprzedawcę zgodności towarów; jeżeli sprzedawca oświadczył (lub wynika to z okoliczności), że nie przystąpi do przywrócenia zgodności towarów w rozsądnym terminie lub bez niedogodności.
Klient będący konsumentem nie ma prawa do odstąpienia od umowy, jeżeli niezgodność jest nieznaczna.
Aby skorzystać z tej gwarancji, Klient musi zgłosić niezgodność za pomocą pisma skierowanego do Sprzedawcy wskazującego stwierdzone wady i usterki.
O ile nie zostanie udowodnione inaczej, przyjmuje się, że brak zgodności z umową, który wystąpił w ciągu jednego roku od momentu wydania towaru, istniał już w tym dniu, chyba że hipoteza ta jest niezgodna z charakterem towaru lub wady. zgodność.

6. OBOWIĄZKI KLIENTA

 6.1. Klient oświadcza i gwarantuje: (i) pełnoletność; (ii) że dane podane przez nią w celu wykonania Umowy są prawidłowe i zgodne z prawdą;

7. PRAWO KONSUMENTA DO ODSTĄPIENIA

â € <7.1. Nada Home chce, aby jej klienci byli zadowoleni z zakupionych produktów. Klient, jeżeli jest konsumentem w rozumieniu art. 3 Kodeksu konsumenckiego masz prawo odstąpić od zawartej umowy, bez ponoszenia kary i bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia, w którym Ty lub osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Ciebie nabyła fizyczne posiadanie towarów lub, w przypadku wielu towarów zamówionych w ramach jednego zamówienia i dostarczanych osobno, kończy się po upływie 14 dni od dnia, w którym Państwo lub osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa wejdzie w fizyczne posiadanie ostatnie dobro. Klient może skorzystać z prawa odstąpienia, przekazując je (w powyższym terminie) telefonicznie, kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem +39.08119041800 lub pod adresem e-mail servizioclienti@nadahome.it. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy pod warunkiem zwrotu towaru w stanie zasadniczo nienaruszonym. Klient, który zamierza skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, musi przesłać produkty do Nada Home (w powyższym terminie) na adres, postępując zgodnie z zawartymi w nim instrukcjami. Zgodnie z art. 59 Kodeksu konsumenckiego Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku dostawy produktów szytych na miarę lub wyraźnie spersonalizowanych.

â € <7.2. Zwrot produktu w drodze zapowiedzianego wykonania Prawa do odstąpienia od umowy wiąże się ze zwrotem kwoty zakupionego produktu e

koszty wysyłki i zwrotu produktów. Ponosisz odpowiedzialność tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z obchodzenia się z nim w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru. Zwrot nastąpi bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia zawiadomienia o odstąpieniu. Zwrot środków będzie zwykle dokonywany przy użyciu tej samej metody płatności, z której korzysta Klient; W przypadku płatności przy odbiorze zwrot środków zostanie dokonany przelewem bankowym (w tym przypadku klient musi podać Nada Home dane bankowe). Dalsze informacje dotyczące produktów i odpowiednich gwarancji są dostępne na stronie internetowej www.nadahome.it, w sekcji Zwroty i zwroty.

7.3. Jeżeli Strony zamierzają odwołać się do zwykłego organu sądowego, sądem właściwym jest sąd miejsca zamieszkania lub miejsca zamieszkania konsumenta, obowiązkowo na podstawie art. 33 ust. 2 lit. u) dekretu ustawodawczego 206/2005.

â € <7.4. Konsumenci mieszkający w Europie są informowani, że Komisja Europejska utworzyła platformę internetową, która zapewnia alternatywne narzędzie rozwiązywania sporów. To narzędzie może być wykorzystywane przez europejskiego konsumenta do rozstrzygania w sposób pozasądowy wszelkich sporów dotyczących umów sprzedaży towarów i usług określonych w Internecie i/lub z nich wywodzących się. W związku z tym, jeśli jesteś konsumentem mającym siedzibę w Europie, możesz korzystać z tej platformy w celu rozstrzygania wszelkich sporów wynikających z umowy online zawartej na tej stronie. Europejska platforma ODR jest dostępna pod następującym linkiem: https://webgate.ec.europa.eu/odr

8. KLAUZULE OGÓLNE

 8.1. Nada Home może przenieść całość lub część praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy na osoby trzecie.

 8.2. Nada Home zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Ogólnych Warunków bez uprzedniego powiadomienia i bez uszczerbku dla sprzedaży dokonanej przed takimi modyfikacjami. Wszelkie zmiany będą obowiązywać od dnia, w którym zostaną podane do publicznej wiadomości i będą miały zastosowanie do sprzedaży dokonanej po tej dacie. Najnowsza zaktualizowana wersja Ogólnych Warunków jest dostępna na stronie www.nadahome.it.

 8.3. Dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Nada Home zgodnie z postanowieniami Informacji o Przetwarzaniu Danych, dostępnych na stronie internetowej www.nadahome.it, Sekcja Prywatność.

 8.4. Niniejsza Umowa podlega prawu włoskiemu.

 8.5. Nada Home srls przylega al kod etyczny Stowarzyszenia Włoski del handel Elektroniczny dostępny al następujący link:
https://www.aicel.org/codice-etico-dei-merchant-aicel

 8.6. Obsługa Klienta jest dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 18:00 (z wyjątkiem dni powszednie) pod numerem 08119041800 lub pod adresem e-mail servizioclienti@nadahome.it. Możesz również skontaktować się z Nada Home pocztą na adres Biura Obsługi Klienta Nada Home, Via Armando Diaz, 171 - 80047 San Giuseppe Vesuviano (Na).